0515 23 28 50

Corona

 Update 19 maart 2020: Nieuws extra maatregelen Corona

 Uitstel belastingbetaling

Het kabinet heeft de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verder versoepeld. De aanvullende verklaring van de accountant, de derdenverklaring, is niet langer nodig.

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet.

 

Meteen uitstel van betaling

Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt voor de periode van 3 maanden. Voor uitstel langer dan 3 maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste 3 maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken.

Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Wilt u dat wij de uitstel belastingbetaling voor u regelen, bel of mail ons gerust.

Wij zijn u hiermee graag van dienst.

 

Half jaar uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven

ABN- AMRO Bank, ING-Bank, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank komen met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen.

De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

Op de website van uw bank staat vermeld hoe u uitstel kan aanvragen voor de aflossingsverplichting van uw lening.

Wilt u dat wij de uitstel van aflossingsverplichtingen voor u regelen, bel of mail ons gerust.

Wij zijn u hiermee graag van dienst.

 

Heeft u vragen? Bel ons!

Heeft u nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.

 

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Download hier het bovenstaande bericht in PDF

 

MKB-Nieuwsbrief Corona (publicatie: 18 maart 2020 15.00 uur)

Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

 1. Werktijdverkorting wordt NOW
 2. WW-premiedifferentiatie
 3. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers
 4. Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
 5. Verlaging invorderings- en belastingrente
 6. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering
 7. Verruiming kredieten Qredits
 8. Compensatie specifieke sectoren
 9. Overige nieuwe maatregelen
 10. Eerder genomen maatregelen

 

 1. Werktijdverkorting wordt NOW

De bestaande regeling inzake werktijdverkorting wordt per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Al toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Indien u deze wilt verlengen, dient u gebruik te maken van de nieuwe NOW.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Het loon dient voor 100% te worden doorbetaald. De aanvraag moet u indienen bij het UWV, die u een voorschot verstrekt van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Het NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden en kan voor nogmaals drie maanden verlengd worden. Het NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten.

Voorwaarden

Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden aangevraagd voor de betreffende werknemer. Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Omvang van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Valt bijvoorbeeld de helft van uw omzet weg, dan krijgt u via de NOW 45% tegemoetkoming in de loonkosten.

Let op! U kunt de tegemoetkoming nu nog niet aanvragen. Er zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt wanneer dit wel kan.

 

 1. WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.

Voorts hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

 

 1. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt, eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 per maand netto.

Let op! De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal een lagere rente worden gehanteerd dan thans in het Bbz geldt.

 

 1. Verdere versoepeling uitstel betalen van belasting

Het uitstel van betalen van belastingen zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder worden versoepeld. Het ministerie van Financiën komt op zeer korte termijn met een nadere duiding.

Wat is er nu al geregeld?

Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Schriftelijk onderbouwen

Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de Belastingdienst oplopen.

Verzuimboetes

Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

Let op! U moet binnen vier weken na het aanvragen van uitstel een verklaring van een derde deskundige opsturen. Dit is bijvoorbeeld uw eigen accountant, een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of een financieel adviseur.

Uit die verklaring moet duidelijk worden dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat uw onderneming levensvatbaar is.

 

 1. Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

 

 1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

 

 1. Verruiming kredieten Qredits

Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terechtkunnen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. Hun wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar.

 

 1. Compensatie specifieke sectoren

Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het coronavirus extra getroffen worden, zoals de horeca, schoonheidssalons en de reisbranche. De regeling wordt met spoed aan de EU voorgelegd met het oog op ongeoorloofde staatssteun.

 

 1. Overige nieuwe maatregelen
 • Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.
 • Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

 

 1. Eerder genomen maatregelen

Het kabinet heeft eerder al een aantal steunmaatregelen bekendgemaakt. Welke maatregelen zijn dit?

 1. Aanpassen voorlopige aanslag
 2. Verruiming BMKB

 

 1. Pas uw voorlopige aanslag aan!

Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt uw winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunt u uw voorlopige aanslag aanpassen.

Indienen

U doet dit digitaal via Mijn Belastingdienst. U krijgt meestal binnen vier, maar uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit betekent dat u vanaf eind april of eind mei minder belasting hoeft af te dragen.

Let op! Heeft u na afloop van het jaar te veel of te weinig belasting betaald, dan wordt dit verrekend met de definitieve aanslag.

 

 Vennootschapsbelasting

Ondernemers met een bv kunnen eveneens de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar aanpassen. U doet dit via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. U moet hier inloggen via eHerkenning.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting dga

Is het verdedigbaar dat u dit jaar een lager gebruikelijk loon aan uw bv onttrekt vanwege de gevolgen van het coronavirus voor uw bv? Dan kunt u als dga uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon.

Let op! Overleg bij twijfel met ons in hoeverre dit mogelijk is, want een incidenteel verlies vanwege het coronavirus is hiervoor in de regel onvoldoende.

 

 1. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Verhoogd

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Uitbreiding type krediet

Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

Let op! U hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen. U regelt dit via uw bank.

 

Heeft u vragen? Bel ons!

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Zie kvk.nl.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Download hier het bovenstaande bericht in PDF

 

Update 18 maart 13.00 uur:

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. De inhoud van dit ‘noodpakket’ bevat de volgende maatregelen:

Uitstel betalen belasting

U kunt als ondernemer bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Het verzoek moet middels een brief worden ingediend, waarin u vraagt om uitstel van betaling vanwege betalingsproblemen door de uitbraak van corona.

U kunt uitstel aanvragen nadat u een aanslag hebt ontvangen. Belangrijk is dat een derde deskundige (bijvoorbeeld uw accountant) een verklaring stuurt naar de belastingdienst. Wat in de verklaring dient te staan wordt nog verder uitgewerkt door de belastingdienst.

Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Daarbij zal de fiscus de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

Verlaging voorlopige aanslag

Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid vervangt de Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting wordt stopgezet en vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20% en vanaf 1 maart) kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden. Wel stelt de regering als voorwaarde dat personeel niet ontslagen wordt en dat lonen worden doorbetaald.

Voorwaarden op een rij

 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Op dit moment kunt u nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV.

 

Overige financiële ondersteuning Ondernemers en ZZP’ers

 1. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)

De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. De overheid staat dan voor een deel garant voor u met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB).

De BMKB is bestemd voor mkb-bedrijven gevestigd in Nederland die al langer dan 3 jaar bestaan en met niet meer dan maximaal 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. Bent u nog niet 3 jaar actief dan kunt u als starter gebruik maken van extra steun binnen de BMKB.

Met deze maatregel kunt u onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Wat houdt de regeling concreet in?

 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

U vraagt niet zelf de BMKB aan. U kunt uw kredietverstrekker vragen om de regeling te gebruiken. De kredietverstrekker dient wel te zijn aangesloten bij de BMKB-regeling. Aanvragen voor BMKB kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.  

 1. Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers

Er komt een tijdelijke versoepelde regeling voor directe inkomensondersteuning aan zzp’ers.  De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.

Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kunt u terecht voor uw aanvraag. Juridisch moet er nog een en ander worden geregeld voordat aanvraag mogelijk is.

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.
 1. Vierduizend euro voor bedrijven die direct worden getroffen

Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden € 4.000 als noodvoorziening. Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers. De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

Afspraken en bezoek aan ons kantoor

Wilt u persoonlijk langskomen dan verzoeken wij u vooreerst telefonisch een afspraak te maken. Wij bezoeken ondernemers wanneer strikt noodzakelijk. Voor reeds geplande afspraken trachten wij deze  telefonisch af te handelen of te verplaatsen naar een geschikter moment.

Vragen

Heeft u vragen over het noodpakket en/of wilt u er gebruik van maken, bel of mail gerust. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Download hier het bovenstaande bericht in PDF

 

Update 17 maart 22.00 uur (bron: nu.nl):

Het kabinet presenteerde dinsdagavond een noodpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus. Er wordt voor de komende drie maanden 10 tot 20 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en zelfstandigen overeind te houden. Een overzicht:

Loon wordt doorbetaald van werknemers die door corona thuis zitten

Ondernemers die minimaal 20 procent minder omzet verwachten, kunnen bij uitkeringsinstantie UWV voor maximaal werktijdverkorting aanvragen. Bij goedkeuring betaalt de overheid maximaal 90 procent van het salaris, dat was 75 procent. De voorwaarde is dat bedrijven geen mensen ontslaan en de rest van het loon zelf doorbetalen.

De maatregel is omgedoopt tot Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de oude systemen waren niet geschikt voor de gigantische toeloop van de afgelopen dagen, de site lag geregeld plat.

De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.

Ondernemers die hard worden getroffen krijgen 4.000 euro

Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening.

Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers.

De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

Zzp’ers krijgen een uitkering van drie maanden

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen voor drie maanden bij hun gemeente een uitkering aanvragen zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben. Dit is een gift.

Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets.

Hoewel er een versnelde procedure voor wordt opgezet, waarschuwt het kabinet dat deze maatregel nog juridisch uitgewerkt moet worden. Zzp’ers moeten dus nog even geduld hebben voordat ze deze bijstandsregeling kunnen aanvragen.

 Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes

Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen. Zodra dit is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 naar bijna 0 procent. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die je moet betalen als de betalingstermijn van een belastingaanslag voorbij is, gaat naar bijna 0 procent.

Ondernemers moeten makkelijker geld kunnen lenen

Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat garant voor staat. Het gaat in eerste instantie voor leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO).

Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro.

De overheid staat voor 50 procent van deze leningen garant, zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan de bedrijven te verstrekken. Het kabinet trekt hier 1,5 miljard euro voor uit.

Kleine ondernemers mogen later aflossen en krijgen rentekorting

Ook voor kleine ondernemers komen er gunstige leningsvoorwaarden. Het gaat om de microkredietenverstrekker van de overheid Qredits, bedoeld voor kleine en startende ondernemers die sowieso al moeilijk aan financiering komen.

Door de coronacrisis krijgen ondernemers uitstel van aflossing voor de komende zes maanden en de rente wordt automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet zet hier 6 miljoen euro voor opzij.

Tot zover de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de nieuwste belangrijkste maatregelen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

Heeft u vragen dan kunt u ons telefonisch bereiken op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Download hier het bovenstaande bericht in PDF

 

Update 17 maart 2020 (bron: nu.nl):

Het kabinet kondigt dinsdagmiddag een steunpakket met maatregelen aan om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Er zijn al maatregelen genomen, wat kunnen we nog meer verwachten?

Werktijdverkorting populair, aanvraag moet vooral makkelijker

De werktijdverkorting wordt uitgebreid. Daarmee kunnen werkgevers met overheidssteun hun werknemers in dienst houden als er tijdelijk minder werk is. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Deze regeling blijft van kracht.

Werkgevers willen vooral dat de aanvraagprocedure soepeler en sneller gaat. Zo was de site waarop werktijdverkorting aangevraagd kan worden de afgelopen dagen af en toe uit de lucht, en ook dinsdag is die soms onbereikbaar.

Verder mogen ondernemers het betalen van hun belastingen uitstellen, wat direct voor wat financiële lucht zou moeten zorgen. Daarbij zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen schrappen of terugdraaien. Dat geldt voor bijvoorbeeld het te laat betalen van de btw.

Verwacht meer geld voor noodkrediet voor ondernemers

Veel bedrijven komen acuut in de problemen omdat zij bijvoorbeeld de deuren helemaal moeten sluiten tot en met in ieder geval 6 april. Het kabinet maakt het daarom eenvoudiger om gebruik te maken van een al bestaande regeling: de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB), een lening waar de overheid deels garant voor staat.

Maandag werd daar in eerste instantie 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Het is de verwachting dat het kabinet deze pot verder vult.

 

Zzp’ers

Dan zijn er nog de ongeveer miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Een bestaande regeling is er al in de vorm van de bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz).

Zelfstandigen kunnen daarvoor in geval van financiële nood – en de gevolgen van het COVID-19-virus vallen daaronder – aankloppen bij hun gemeente. Dat is alleen geen vetpot, want het inkomen wordt aangevuld tot het bijstandsniveau. Ook voor zzp’ers worden daarom extra maatregelen verwacht.

Welke instrumenten het kabinet nog meer gaat inzetten, wordt later op dinsdag bekendgemaakt. Er is in ieder geval al met de werkgevers- en werknemersorganisaties overlegd, zodat het een breed gedragen pakket wordt.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte.

Download hier het bovenstaande bericht in PDF

 

Bericht van 16 maart 2020:

Hieronder leest u informatie over de consequenties en maatregelen vanwege het coronavirus, die voor u van toepassing kunnen zijn.

Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen, waaronder het onder voorwaarden uitstellen van betalen van belasting, een tijdelijk overbruggingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf en uitbreiding van werktijdverkorting.

Uitstel betalen belasting
Door het coronavirus zien sommige bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de personeelskosten en overige bedrijfskosten gewoon doorgaan. U kunt als ondernemer bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Hebt u een gezonde onderneming dan kunt u wellicht uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan 12 maanden. Belangrijk voor dit uitstel is dat een derde deskundige (bijvoorbeeld uw accountant) een verklaring afgeeft dat de onderneming een gezonde en levensvatbare onderneming is.

Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats. Daarbij zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

 

Werktijdverkorting aanvragen personeel
Naast uitstel van betaling van belasting, kunt u ook een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen voor personeel. Werktijdverkorting is een tijdelijke oplossing die u meer lucht kan geven. De regeling houdt in dat u als werkgever het salaris volledig door betaalt (tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt) en een vergoeding ontvangt van 70% van het doorbetaalde salaris van het UWV.

Voorwaarden werktijdverkorting
Een vergunning voor werktijdverkorting moet digitaal worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U komt in aanmerking voor werktijdverkorting als de calamiteit voor ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgt. Ook moet er een verlies zijn voor minstens 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit. Voor dat deel van het personeel kunt u als werkgever dan een beroep doen op de WW-uitkering dat valt onder de werktijdverkorting.

De stappen die u daarin neemt zijn (in de aangegeven volgorde):

 • Vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW
 • Deze geldt voor een periode van maximaal 6 weken en kan driemaal met 6 weken worden verlengd.  Ook dit moet u aanvragen bij het UWV.
 • Nadat de vergunning verleend is, geeft u dit door aan het UWV. Een verlenging hoeft niet te worden doorgegeven.
 • In de 1e week na afloop van de (verlengde) vergunning vraagt u een WW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV vergoedt achteraf de uren die de medewerkers niet hebben gewerkt tijdens de vergunningsperiode.

De site van het UWV geeft een verdere duidelijke uitleg. Voor de vergunningsaanvraag en andere aanvragen/meldingen klikt u hier.

Deze regeling geldt niet voor ingehuurde zzp-ers.

 

Overige mogelijke maatregelen personeel

 • Reorganisatie en ontslagaanvraag

Als de bedrijfseconomische situatie bij u als werkgever daar aanleiding voor geeft, is het natuurlijk ook mogelijk om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV, onder andere bij:
– Slechte of slechter wordende financiële positie
– Werkvermindering
– Bedrijfsbeëindiging

Dit zijn voorbeelden die in verband staan met het coronavirus. Ook andere motieven zijn denkbaar. Snelheid van handelen en een goede onderbouwing zijn hierbij van groot belang, mede gezien de behandelingstijd van de aanvraagprocedure.

 • Calamiteiten- en kort verzuimverlof

Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden aangevraagd bij de werkgever.

* Dit verlof kan een paar uren tot een paar dagen duren en doet zich bv. voor als een medewerker thuis voor een (met het virus besmet) gezinslid moet zorgen.
* Als het gaat om quarantainemaatregelen, dan kan dit verlof niet worden aangevraagd.
* Gedurende dit verlof betaalt de werkgever 70% van het salaris door, met als ondergrens het minimumloon (tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt).
* Het verlof duurt maximaal tweemaal het aantal uren dat de medewerker in een week werkt, per periode van 12 maanden.

 • Langdurend zorgverlof

Een medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof als deze te maken krijgt met een levensbedreigend situatie van een zieke partner, kind of ouder.

* Voorwaarde is dat het leven van de persoon in kwestie op korte termijn gevaar loopt.
* Tijdens dit verlof is er geen verplichting om het loon door te betalen (tenzij de CAO anders voorschrijft).
* Het verlof bedraagt maximaal 12 keer de helft van het aantal uren dat de medewerker werkt per week.
* De aanvraag dient minimaal 2 weken voor de ingangsdatum bij de werkgever te worden gedaan.

Gevolgen verlofregelingen voor sociale zekerheid en pensioen!
Wees ervan bewust dat een verlaging van het salaris (via verlofregelingen) ook gevolgen heeft voor de hoogte van een eventuele uitkering van UWV en/of uit pensioen. In CAO’s kunnen hier ook weer nadere afspraken over zijn gemaakt.

 

Overige financiële ondersteuning Ondernemers en ZZP’ers

 1. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. De overheid staat dan voor een deel garant voor u met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB).

De BMKB is bestemd voor mkb-bedrijven gevestigd in Nederland met maximaal 250 werknemers en het bedrijf bestaat langer dan 3 jaar. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. Bent u nog niet 3 jaar actief dan kunt u als starter gebruik maken van extra steun binnen de BMKB.

U kunt de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat u rood mag staan (rekening-courant krediet) te verhogen.

U vraagt niet zelf de BMKB aan. U kunt uw kredietverstrekker vragen om de regeling te gebruiken. Uw kredietverstrekker zal dit dan melden aan de RVO. De kredietverstrekker dient wel te zijn aangesloten bij de BMKB-regeling.

 1. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen(Bbz)

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het Bbz kunt u tijdelijk een uitkering ontvangen totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien.

U kunt in aanmerking komen voor het Bbz als u een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert. De belangrijkste eis om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering is dat uw bedrijf wel rendabel is om in de toekomst weer in uw eigen levensbehoeften te kunnen voorzien.

De gemeente waarin u woont bepaalt of u voor een Bbz-uitkering in aanmerking komt. U moet ook via de gemeente de uitkering aanvragen. Inmiddels hebben meerdere partijen, waaronder ZZP Nederland, de gemeenten opgeroepen om ruimhartig om te gaan met aanvragen voor een Bbz-uitkering.

 

Afspraken en bezoek aan ons kantoor
Wilt u persoonlijk langskomen dan verzoeken wij u vooreerst telefonisch een afspraak te maken. Wij bezoeken ondernemers wanneer strikt noodzakelijk. Voor reeds geplande afspraken trachten wij deze  telefonisch af te handelen of te verplaatsen naar een geschikter moment.

Vragen
Heeft u vragen over de regelingen en/of wilt u er gebruik van maken, bel of mail gerust. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Website
Via onze website www.deboeraccountant.nl wordt u op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.

Download hier het bovenstaande bericht in PDF.

 

Top